Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Inkubacja
Nabór Projektów Innowacji został zakończony!Jak wygląda wsparcie w Inkubatorze "Małe Wielkie Zmiany"?

Przyjęci innowatorzy zostają zaproszeni na sesję Design Thinking Jam, służącą zapoznaniu się z projektem, zaangażowanymi osobami oraz metodologią Design Thinking.
Przez kolejne tygodnie innowatorzy przygotowują Projekty Innowacji - nowe rozwiązania, które mają skuteczniej i bardziej efektywnie niż dotychczasowe sposoby odpowiadać na potrzeby odbiorców. Inkubator zapewnia im przy tym wsparcie mentorów oraz doradców specjalistycznych.
Projekty są następnie bronione przed Komisją Oceny Innowacji. Autorzy tych, które otrzymają pozytywne oceny, zapraszani są do negocjacji, podczas których dopracowywane są szczegóły. Negocjacje kończą się podpisaniem umowy grantowej i rozpoczęciem testowania innowacji.


Testowanie innowacji

Dokładny termin rozpoczęcia testów zależy od terminu zakończenia negocjacji i podpisania umowy o powierzenie grantu. Całość trwa zawsze 6 miesięcy.
Podczas testów innowator pozostaje w kontakcie z Mentorem Innowacji i kadrą Inkubatora. Możliwa jest modyfikacja załączonej do umowy o powierzenie grantu Specyfikacji Innowacji, jednak o chęci wprowadzenia zmian należy na bieżąco informować grantodawcę.  

W Inkubatorze nie wymaga się rozliczania z faktur i innych dokumentów księgowych. Podstawą uznania grantu za rozliczony i wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem jest osiągnięcie przewidzianych wcześniej produktów wdrożeniowych i złożenie oświadczenia o wykorzystaniu grantu zgodnie z przeznaczeniem.

Testy podzielone zostaną na dwa okresy rozliczeniowe (dwa kwartały), z których każdy powinien zostać zakończony osiągnięciem produktu wdrożeniowego. Innowator zobowiązany jest też do przygotowania sprawozdania z realizacji działań po każdym z kwartałów. Pozytywna weryfikacja wyników w pierwszym okresie stanowi warunek przyznania drugiej transzy grantu.

Ewaluacja i upowszechnienie rozwiązań

Po zakończeniu testowania wszystkich innowacji niezależny podmiot przeprowadzi ich ewaluację. Te, które wykażą się najlepszymi rezultatami, będą później promowane i upowszechniane. Dzięki temu dobre praktyki dotrą w nowe miejsca i pomogą kolejnym grupom osób oddalonych od rynku pracy.


Więcej szczegółów dotyczących działania Inkubatora znaleźć można w dokumencie pn. Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych”

 
Poniżej udostępniono dokumenty dla innowatorów niezbędne na kolejnych etapach inkubacji.