Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Droga do zatrudnienia po węglu

Projekt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu"Projekt Droga do zatrudnienia to nowe działanie naszego Stowarzyszenia. Celem projektu jest wsparcie osób tracących dotychczasowe miejsca pracy w sektorze górnictwa, głownie z uwagi na redukcję wydobycia i wykorzystania energii z węgla brunatnego w Wielkopolsce Wschodniej.  

Zadanie SNRSS

Wsparcie w Projekcie polega na aktywizacji zawodowej Uczestników z wykorzystaniem narzędzi uzależnionych od wybranej przez nich ścieżki rozwoju w projekcie (zgodnie z Programem pracowniczym dla GK ZE PAK na lata 2021-2027 - „Droga do zatrudnienia po węglu")

Jedną ze ścieżek rozwoju jest ścieżka nr 2, realizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Jest to kompleksowa inkubacja dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w formie PS lub na własny rachunek. To także wsparcie istniejących podmiotów (spełniających określone kryteria), które zdecydują się utworzyć miejsca pracy dla osób wskazanych jako grupa docelowa.

 

CEL projektu:

Głównym celem Projektu jest wsparcie łącznie 2200 osób na rynku pracy. Działanie to zostanie zrealizowane poprzez – pomoc 1100 osobom w podjęciu lub kontynuacji zatrudnienia oraz pomoc 1166 osobom w uzyskaniu nowych kwalifikacji.

Projekt skierowany jest głównie do pracowników Grupy Kapitałowej Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (dalej: GK ZE PAK) zagrożonych utratą pracy oraz tych, którzy utracili zatrudnienie, również od 2018 roku. Ponadto uczestnikami Projektu mogą być pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym oraz członkowie rodzin lub/i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami, którzy nie posiadają źródła dochodu.

 

Grupa docelowa projektu:

a)           Pracownicy GK ZEPAK, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej; w tym osoby, które utraciły zatrudnienie u pracodawcy, który stał się ich pracodawcą zgodnie z § 1 art. 23’ Kodeksu Pracy, a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podstawie § 4 art. 23’ Kodeksu Pracy).

b)           Pracownicy GK ZE PAK, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (również rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), w tym osoby, które utraciły pracę od 2018 roku (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej; w tym osoby, które utraciły zatrudnienie u pracodawcy, który stał się ich pracodawcą zgodnie z § 1 art. 23’ Kodeksu Pracy, a także osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na podstawie § 4 art. 23’ Kodeksu Pracy).

c)           Pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną oraz pracownik zwolniony, przewidziany do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika z branż powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym.

d)           Członkowie rodzin/osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami (tj. osobami wymienionymi w pkt a, b i c), którzy nie posiadają źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Dodatkowo ze wsparcia w projekcie może również skorzystać:

Każda osoba prawna posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, w szczególności organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego lub kościelna osoba prawna, która chce założyć przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić ww. osoby będące jednocześnie zagrożone wykluczeniem społecznym.

Każde istniejące przedsiębiorstwo społeczne posiadające siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, które chce utworzyć miejsca pracy dla ww. osób będących jednocześnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Każdy podmiot ekonomii społecznej posiadający siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, który chce:

-    przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne

-    utworzyć trwałe i stabilne miejsca pracy dla w/w osób będących jednocześnie osobami zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

 

Nasza oferta wsparcia

Inkubacja oferowana przez SNRSS to m.in.

  • kompleksowa opieka doradcy ds. zatrudnienia i szeroko rozumiane wsparcie rozwojowe,
  • bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej/spółdzielni/PS;
  • subsydiowane zatrudnienie;
  • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy w spółdzielni/PS;
  • finansowe wsparcie pomostowe;
  • usługi wsparcia dla podmiotu (PES/PS) i zatrudnianych Uczestników (w tym m. in. usługi księgowe, marketingowe, mentoring, szkolenia reintegracyjne i inne usługi reintegracyjne), a także praca w środowiskach lokalnych i budowanie przyjaznego środowiska dla tworzonych inicjatyw/podmiotów zatrudniających, w tym w JST, środowisku biznesowym, NGO, innych instytucji wsparcia oraz usługi wspierające.

 

Partnerzy projektu:

Województwo Wielkopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (partner wiodący)

ZE PAK S.A. w Koninie

DGA S.A. w Poznaniu

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o

Jobs First Sp. z o.o. w Warszawie

Powiat Koniński – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Powiat Turecki – Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Powiat Kolski – Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Powiat Słupecki – Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

 

 

Wartość projektu

Całościowa wartość projektu wynosi: 257 142 857,13 PLN

Całościowa wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 179 999 999,99 PLN

 

W tym:

Wartość projektu przeznaczona na realizację zadań przez SNRSS: 66 971 269,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE na realizację zadań przez SNRSS: 46 879 888,44 zł

Dofinansowanie projektu ze środków budżetu Państwa na realizację zadań przez SNRSS: 20 091 380,76 złPełna nazwa projektu: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu"

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, priorytet 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.01. Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Projekt nr: FEWP.10.01-IZ.00-001/23

 

Działania projektowe realizowane będą w okresie od 29.12.2023 roku do 30.06.2029 roku.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych / Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

ul. Wrzosowa 7, 62-510 Konin

Pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres biuro@spoldzielnie.org.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FST