Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

ENERGIA SPOŁECZNA

Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Kluczowym celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym.
Opracowane modele zostaną upowszechnione w całej Polsce.


Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych i ich rodzin (w tym opiekunów), osób starszych 60+ oraz ich rodzin.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, do którego zadań należy m.in. opracowanie i przetestowanie przez 40 przedsiębiorstw społecznych wiązek usług w zakresie opieki i rehabilitacji (modele od 1 do 4). Partnerem projektu jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych odpowiedzialny za przygotowanie i pilotażowe wdrożenie przez 10 podmiotów wiązki zadań użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego.

 

Projekt skierowany jest do:

 • przedsiębiorstw społecznych zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa;
 • Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) zainteresowanych pilotażowym wdrażaniem modeli przez przedsiębiorstwa społeczne działające na ich terenie;
 • podmiotów biorących udział w testowaniu i korzystaniu z przetestowanych modeli (tzw. użytkownicy), np. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni. 

* Przez pilotażowe wdrożenie rozumie się wprowadzenie do bieżącej działalności przedsiębiorstwa społecznego wybranej wiązki usług opisanej w wypracowanym w I etapie projektu Modelu usług,  prowadzące m.in. do zainicjowania lub rozszerzenia zakresu działalności, zwłaszcza grona odbiorców, a jednocześnie zwiększenie stabilności przedsiębiorstwa społecznego testującego wiązkę.

Wiązka usług jest rozumiana jako realizowanie co najmniej trzech typów usług w zakresie zadań określonych w opisie wybranego do wdrażania modelu. Opracowane w ramach projektu modele dotyczą usług społecznych:

1) Opieki nad osobami starszymi

2) Opieki wytchnieniowej

3) Opieki nad dziećmi

4) Rehabilitacji

oraz zadań użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego.

Piąty model - przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi w obszarze turystyki społecznej + jest koordynowany przez partnera Projektu Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Model zakłada wdrożenie takich wiązek usług było to zarówno rozwiązanie na rzecz dobrej, w tym również społecznej rewitalizacji przy jednoczesnym wsparciu społeczności lokalnej. 

Usługa pilotażowego wdrożenia wiązki usług przez przedsiębiorstwo społeczne polega m.in. na:

a) zapewnieniu kompetentnej kadry w zakresie realizacji usług wchodzących w skład wiązki usług, w tym posiadającej kwalifikacje i doświadczenie wynikające z obowiązujących przepisów prawa (jeżeli dotyczy),

b) zapewnieniu niezbędnej infrastruktury technicznej i rozwiązań organizacyjnych,

c) wprowadzeniu rozwiązań opisanych przez przedsiębiorstwo społeczne do bieżących działań.

O zlecenie na usługę pilotażowego wdrożenia wiązki usług mogą ubiegać się przedsiębiorstwa społeczne znajdujące się na Liście Przedsiębiorstw Społecznych prowadzonej przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Wybór przedsiębiorstw społecznych wdrażających wiązki usług odbywa się w procedurze konkurencyjności, a zapytania każdorazowo zamieszczane są w ogólnodostępnej bazie konkurencyjności.


Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku

Wartość projektu: 9 999 065,99 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 8 427 212,82 zł 
Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa: 1 571 853,18 zł


Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej opisami modeli usług społecznych oraz regulaminem wdrażania.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin wdrożenia modeli przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym oraz realizujących zadania użyteczności publicznej

Umowa o wdrażanie modelu

STANDARD NOWEJ USŁUGI OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ WDRAŻANIA MODELI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH REALIZUJĄCYCH WIĄZKI USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ ZADANIA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ROZWOJU LOKALNEGO


Publikacje powstałe w Projekcie:

        

Wybrane przedsiębiorstwa przedstawiają wdrażanie uslug w przygotowanych filmach, które można obejrzeć na YouTube:

model Rehabilitacja + 
 • Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja Obudźmy Nadzieję (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja ORCHidea (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Poryw (film do obejrzenia tutaj)

model Opieka Wytchnieniowa +
 • Fundacja Ditero (film do obejrzenia tutaj)
 • Fundacja EkoPrzyjazna (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Kooperacja (film do obejrzenia tutaj)

model Opieka +

 • Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja (film do obejrzenia tutaj)
 • Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Swietlica Motylkowe Wzgórze (film do obejrzenia tutaj)
 • Spółdzielnia Socjalna Porządek Musi Być (film do obejrzenia tutaj)


model Opieka nad dziećmi +

 • Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum (film do obejrzenia tutaj)Wiecej informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w biurze projektu w Poznaniu, ul. Górecka 115, tel. 61 887-11-66