Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej 2023-2028

Informacje na temat działań Ośrodka znajdują się na stronie internetowej: www.woes.pl 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Informacje o projekcie WOES (2023-2028)

Nazwa projektu: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu 

Projekt Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Wartość całego projektu: 29 311 365,00 zł

Dofinansowanie: 28 568 646,00 zł
- w tym UE (EFS +): 20 517 955,50 zł
- w tym Budżet Państwa: 8 050 690,50 zł


Zadania i działania w ramach WOES

Zadania i działania jakie podejmujemy w ramach Projektu oraz cele jakie będą w ramach Projektu realizowane określa m.in. Ustawa z 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej, szczególnie Art. 29.1.

Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmują działania w zakresie:

1) animacji lokalnej, polegającej na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwoju międzysektorowych partnerstw lokalnych;

2) tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspierania prowadzonej przez nie działalności, a także finansowania powstawania w nich miejsc pracy;

3) wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym wsparcia w tworzeniu planów reintegracyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz finansowania tych działań;

4) wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

5) wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego.

 

Dla kogo?

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej działa na terenie Wielkopolski. Jego działalność jest wszystkim mieszkańcom regionu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców subregionu konińskiego. Do subregionu konińskiego należą: miasta Konin i Gniezno oraz powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki, gnieźnieński oraz wrzesiński. 

Działania WOES są w szczególności dla:
- podmiotów ekonomii społecznej i ich kadrze zarządzającej oraz pracownikom;
- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
- osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w podmiocie ekonomii społecznej;
- osób prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej.


Cele Projektu:

Zadania i działania jakie podejmujemy w ramach Projektu oraz cele jakie będą w ramach Projektu realizowane określa m.in. Ustawa z 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej, szczególnie Art. 29.1. 

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie konińskim (czas realizacji działań:1.07.2023 r. do 31.12.2028 roku) poprzez:
1. utworzenie i utrzymanie 237 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) dla osób wskazanych w art. 2 pkt 6 ustawy roku o ekonomii społecznej;
2. poprawę sytuacji na rynku i dostępu do usług rozwojowych 130 podmiotów ekonomii społecznej (PES) z subregionu konińskiego (w tym 13 PES do 31.12.2024 r.) i 15 PES spoza, a także:
a) wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS (stawki jednostkowe);
b) świadczenie usług wspierających rozwój PES i PS, m. in. usług animacyjnych, inkubacyjnych, odpowiadających na wyzwania związane z deinstytucjonalizacją i zrównoważonym rozwojem (w tym w gospodarce o obiegu zamkniętym i odnawialnych źródłach energii) i wyzwań demograficznych, promocyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych, zgodnie z KPRES i standardami określonymi w ustawie o ekonomii społecznej;
c) wspieranie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w PS (św. reintegracyjne oraz wsparcie IPR),

Planowane efekty projektu WOES:

Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w projekcie – 261 osób

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 130 podmiotów

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 237 miejsca pracy

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 166 osób

Liczba miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych utrzymanych przez 12 miesięcy – pełny etat – 237 miejsc pracy. Jakie usługi realizuje WOES, jakie formy wsparcia oferuje:

Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmują działania w zakresie:

1) animacji lokalnej, polegającej na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwoju międzysektorowych partnerstw lokalnych;

2) tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspierania prowadzonej przez nie działalności, a także finansowania powstawania w nich miejsc pracy;

3) wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym wsparcia w tworzeniu planów reintegracyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz finansowania tych działań;

4) wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
5) wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego.Obszar działalności Ośrodka:


Ośrodek działa na terenie subregionu konińskiego, który obejmuje: Miasto Konin, powiat koniński, powiat wrzesiński, powiat gnieźnieński, powiat słupecki, powiat kolski, powiat turecki. Projekt - informacje o dofinansowaniu:

Nazwa projektu: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (2023 - 2028)

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)

Działanie 6.11 Podmioty ekonomii społecznej

Numer projektu: FEWP.06.11-IZ.00-0002/23
 

Działania projektowe rozpoczęto 1 lipca 2023 roku, a zakończone zostaną 31 grudnia 2028 roku. 


Szczegółowe informacje na temat działalności Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej można znaleźć na stronie internetowej: 
www.woes.pl Zapraszamy!  

#FunduszeEu #FunduszeEuropejskie