Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Włącznik Innowacji Społecznych

WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH – to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Misją inkubatora jest tworzenie przyjaznych warunków do poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów.
Kluczowym rezultatem projektu będzie upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 5 innowacyjnych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do wdrożenia w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.O Projekcie

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce.

Poprzez "włączenie społeczne" rozumiemy: 

- działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działania na rzecz wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej (w tym zwalczania ubóstwa);
- ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Innowacje wypracowane w Projekcie mają ułatwić odbiorcom aktywne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego i gospodarczego, realizowanie się w wybranych rolach społecznych w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym czy politycznym, na równi z resztą społeczeństwa.
Innowacyjne rozwiązania powinny umożliwić realizację tych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, których próby zaspokojenia standardowymi, już wcześniej realizowanymi metodami nie przyniosły pożądanych rezultatów lub okazały się niewystarczająco efektywne. Mogą też odnosić się do problemów, które dotąd nie zostały zdiagnozowane lub które były postrzegane nietrafnie i wymagają przedefiniowania.
 

Kto może wziąć udział w Projekcie


Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie włączenia społecznego. 

Nasz Inkubator jest otwarty dla każdego - serdecznie zapraszamy!


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Działania projektowe są realizowane od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2023 roku. 


Kontakt w sprawie projektu


Tadeusz Mirski,  tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66