Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Społecznie przede wszystkim

Społecznie przede wszystkim to projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych dedykowany Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Jego celem było zwiększenie liczby usług publicznych, których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST. 
Projekt Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego był realizowany w ramach Działania 4.3 POWER. 
W ramach działach projektowych podjęto działania na rzecz wypracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie realizacji polityk publicznych powstałych w wyniku współpracy z partnerami francuskimi w temacie zakładającym zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej. 

Projekt był realizowany od września 2016 roku do lutego 2019 roku.

Projekt był realizowany w następujących etapach:
  1. Zbadanie praktyki stosowania prawa dotyczącego zlecania usług społecznych i użyteczności publicznej przez JST/administrację publiczną podmiotom ekonomii społecznej w wybranych krajach UE. Wyszukanie najbardziej efektywnych rozwiązań.
  2. Raport na temat stanu wdrożenia Dyrektyw UE dotyczących stosowania aspektów społecznych w zamówieniach  publicznych (etap legislacyjny/wdrożenie w samorządach), analiza przepisów polskich, w tym dotyczących zamówień publicznych, klauzul społecznych, zapisów w KPRES, dotyczących zlecania usług społecznych przez samorządy, analiza stanu rzeczywistego – wskazanie czynników negatywnych, niedostosowania prawa do rzeczywistych praktyk oraz znamiennych rozbieżności w interpretacji prawa..
  3. Testowanie zaadaptowanego rozwiązania w polskim środowisku w branżach usług: opiekuńczych, zdrowotnych, utrzymania czystości – wybór reprezentatywnej dla całego kraju grupy docelowej, ocena wyników testowania.
  4. Analiza efektów testowania, przygotowanie raportu.
  5. Opracowanie ostatecznej wersji modelu włączania podmiotów ekonomii społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych,  których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST, w tym możliwości replikowania tych rozwiązań w całym kraju. Przygotowanie instrukcji stosowania nowego rozwiązania.
  6. Upowszechnienie wypracowanych rozwiązań i wdrożenie ich do polityki społecznej, prawa polskiego.
  7. Wypracowanie rekomendacji dla użytkowników w celu zapewnienia trwałości stosowania wdrożonych rozwiązań. Przygotowanie Rekomendacji MRPiPS do stosowania przez wszystkie samorządy w Polsce, przygotowanie projektu nowelizacji PZP (potwierdzenie rozwiązania wypracowanego w ramach projektu).
Lider i partnerzy: Projekt "Społecznie przede wszystkim" jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z francuską organizacją Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire, Peterem Wolkowinskim, Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(wcześniej - Departamentem Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego). 

Czas trwania projektu: 01.09.2016 - 28.02.2019


Planowane efekty Projektu:

- Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – 10 szt.

- Liczba JST, która wprowadziła obowiązek stosowania Produktów projektu wypracowanych dzięki współpracy ponadnarodowej w swoich jednostkach - 10 szt.

- Liczba Rekomendacji MPiPS dotyczących sposobu zlecania usług społecznych Podmiotom Ekonomii Społecznej wypracowanych dzięki współpracy ponadnarodowej w ramach projektu - 1 szt.

- Liczba nowych rozwiązań zaadoptowanych i wdrożonych w Polsce w ramach współpracy ponadnarodowej - 1 szt. 

- Liczba PES, które wdrożą i będą stosować nowe rozwiązanie wypracowane dzięki współpracy ponadnarodowej - 10 szt. 

- Liczba krajowych partnerstw wielosektorowych zawiązanych na rzecz realizacji projektu we współpracy ponadnarodowej pracujących na rzecz rozwiązania zdiagnozowanych problemów - 1 szt. 

- Liczba rozwiązań wypracowanych i wdrożonych w ramach projektu dzięki współpracy ponadnarodowej dotyczących współpracy JST z Podmiotami Ekonomii Społecznej w zakresie świadczenia usług publicznych: opiekuńczych, zdrowotnych, utrzymania czystości - 1 szt.

- Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w Podmiotach Ekonomii Społecznej wskutek zlecenia realizacji usług społecznych przez JST dzięki rozwiązaniom wypracowanym w ramach współpracy ponadnarodowej - 15 szt. 

- Liczba Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które stosują rozwiązania wypracowane w ramach projektu w ramach współpracy ponadnarodowej jako narzędzie codziennej pracy - 50 szt.

- Liczba wypracowanych i wdrożonych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej mających na celu stworzenie modeli współpracy JST z PES w zakresie dostarczania usług publicznych, których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST - 1 szt.

- Liczba propozycji zmian legislacyjnych wypracowanych dzięki współpracy ponadnarodowej w ramach projektu - 1 szt. 

- Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie - 3 szt. 

- Liczba baz dobrych praktyk usług społecznych wraz z kosztami ich realizacji utworzonych w ramach projektu wypracowanych dzięki współpracy ponadnarodowej - 1 szt.

- Liczba Podmiotów Ekonomii Społecznej, które złozyły ofertę w odpowiedzi na zamówienie dotyczące zlecania usług społecznych dzięki rozwiązaniu przygotowanemu w ramach współpracy ponadnarodowej - 10 szt. 

- Liczba ogłoszeń o zamówieniu zakładającym zlecenie usług publicznych Podmiotom Ekonomii Społecznej dzięki rozwiązaniu przygotowanemu w ramach współpracy ponadnarodowej - 10 szt. 

- Liczba regionalnych działań edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz wdrożenia Produktu w gminach, powiatach, województwach jako trwałego elementu realizacji usług użyteczności publicznej przygotowanych we współpracy z partnerem ponadnarodowym

- Liczba Rekomendacji dla instytucji Użytkownika wypracowanych w ramach projektu przygotowanych we współpracy ponadnarodowej - 1 szt.

- Liczba godzin usług doradczych dla PES z zakresu wdrożenia rozwiązania przygotowanego we współpracy ponadnarodowej - 200 szt.

- Liczba godzin usług doradczych dla JST z zakresu wdrożenia rozwiązania przygotowanego we współpracy ponadnarodowej - 100 szt.

- Liczba pakietów usług dla PES - testowanie rozwiązania przygotowanego we współpracy ponadnarodowej w praktyce - 8 szt.

- Liczba godzin szkoleń z zakresu wdrażanego rozwiązania przygotowanego we współpracy ponadnarodowej - 320 szt.

- Liczba grup roboczych ds. przygotowania JST do zlecania usług społecznychzgodnie z rozwiązaniem przygotowanym we współpracy ponadnarodowej - 3 szt. 

- Liczba godzin spotkań dotyczących konsultacji proponowanego rozwiązania przygotowanego we współpracy ponadnarodowej wśród samorządów - 120 szt.

- Liczba analiz dotyczących obszaru realizacji projektu, w tym dotycząca mozliwości adaptacji rozwiązania od partnera ponadnarodowego - 2 szt.

- Liczba dobrych praktyk Social Enterpreneurship Network wykorzystanych w ramach projektu - 2 szt. 

- Liczba godzin doradztwa dla JST z zakresu możliwości stosowania rozwiązania wypracowanego dzięki współpracy ponadnarodowej przeprowadzonego przez Sieć Senior Ekspertów dla Samorządów - 1000 szt.

- Liczba Senior Ekspertów dla Samorządów zaangażowanych do realizacji projektu - 10 osób

- Liczba raportów z analizy wyników testowania rozwiązania adoptowanego od partenra ponadnarodowego wypracowanych w ramach - 1 szt.

- Liczba produktów (nowych rozwiązań) wypracowanych w ramach projektu dzięki współpracy ponadnarodowej - 1 szt. 

Wartość projektu: 1 999 599,60 zł 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 885 422,46 zł