Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Społecznie odpowiedzialny Wrocław

Projekt „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 


Głównym celem projektu było zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządów przez przedsiębiorstwa społeczne poprzez: 
  • wypracowanie i wdrożenie w okresie 1.VIII.2016-31.I.2019 modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego pn. Lokalny Program Rozwój Ekonomii Społecznej 
  • dzięki wymianie informacji, wiedzy i przetransferowaniu rozwiązań włoskich pn. „Consortia supporting growth of social enterprises”.
W ramach projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” wypracowano i wdrożono model współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m.in. opiekuńczych, recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych) pn. Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (dalej LPRES).

Rozwiązanie łączy następujące elementy:
1. współpracę trójsektorową (podmiotów ekonomii społecznej, NGO, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów publicznych) i wytworzenie lokalnych warunków (prawnych, ekonomicznych, społecznych) do zlecenia i realizacji usług publicznych,
2. program przygotowujący do podjęcia pracy w podmiotach ekonomii społecznej (wdrażany przez pomioty zatrudnienia socjalnego)
3. rozwój i profesjonalizacja lokalnych spółdzielni socjalnych.

Lider i partnerzy: 

Projekt „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” był realizowany przez
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie w partnerstwie z Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, Wrocławską Spółdzielnią SocjalnąGminą Wrocław oraz z włoskim partnerem Consorzio di Solidarietà Sociale Oscar Romero. 

Czas trwania projektu: 1.08.2016 - 31.01.2019

Planowane efekty Projektu:

- Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – 1 szt.

- Liczba osób, które podjęły zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej na skutek uczestnictwa w programie reintegracji społeczno-zawodowej – 10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn)

- Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 4 szt.

- Liczba organizacji pozarządowych, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 2 szt.

- Liczba przedsiębiorstw społecznych, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 1 szt.

- Liczba Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 1 szt.

- Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wezmą udział w testowaniu wdrażanego rozwiązania – 30 osób (13 kobiet i 17 mężczyzn)

- Ilość opracowanych rozwiązań, które powstały we współpracy z partnerem ponadnaradowym – 1 szt.

- Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniach wdrożeniowych – 25 osób (15 kobiet i 10 mężczyzn)

- Liczba raportów z badań i analiz powstałych w celu prawidłowego wprowadzenia nowego rozwiązania LPRES – 3 szt.

Wartość projektu: 1 799 097,12 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 559 637,29 zł


Rezultaty Projektu:

Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia

Przewodnik po LPRES miasta Wrocławia