Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Nadrzędnym celem Projektu jest wzmocnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie konińskim, w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, Mieście Konin...czytaj więcej

Planowane w ramach projektu działania mają za zadanie wspierać i integrować środowisko subregionu w celu budowania partnerstw lokalnych oraz zwiększenia poziomu wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej wśród jego mieszkańców.

Oferta projektu KOWES zakłada:

udzielenie wsparcia merytorycznego podmiotom ekonomii społecznej z subregionu konińskiego, kompleksową pomoc w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych, coaching, doradztwo prawne, księgowe, finansowe, badania marketingowe, marketing i promocję, wizyty studyjne, szkolenia przygotowujące do pracy w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie inwestycyjnei pomostowe na utworzenie spółdzielni socjalnej, zatrudnienie pracowników lub stworzenie nowych miejsc pracy w istniejących spółdzielniach socjalnych w subregionie konińskim.

Projekt „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej".

 

Biuro Projektu:

ul. 3 Maja 26, 62-500 Konin

tel. +48 63 245 58 29

mail: kowes@spoldzielnie.org

www.kowes.spoldzielnie.org