Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

WOWSS 2009

Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej to projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej to projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest wspieranie grup inicjatywnych w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz wspieranie działalności już istniejących spółdzielni socjalnych.


Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działalności informacyjno-doradczej oraz szkoleniowej dotyczącej zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, realizacji przez spółdzielnie zadań w zakresie integracji społecznej i zawodowej swoich członków, poszukiwania rynków zbytu na oferowane produkty i usługi. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren województwa Wielkopolskiego.


W ramach przyznanych przez Ministerstwo środków finansowych uruchomiona zostanie również pomoc finansowa w postaci grantów i pożyczek. Szczegółowe informacje nt. możliwości uzyskania pomocy finansowej zostaną zamieszczone na stronach internetowych oraz przesłane do Powiatowych Urzędów Pracy na terenie Wielkopolski.


 29-12-2009 

Stowarzyszenie pomaga spółdzielniom w zachodniopomorskim 


W ostatnich dniach nasze stowarzyszenie pomogło dwóm nowo powstającym spółdzielniom z województwa zachodniopomorskiego. 
Spółdzielnia Socjalna „Morska Odyseja”, planująca rozpocząć swoją działalność na terenie Kołobrzegu, zwróciła się do nas z prośbą o przesłanie wzorów dokumentów potrzebnych do założenia spółdzielni oraz o sprawdzenie statutu. 


Kolejna, nazwana „Wspólnymi Siłami”, będzie pierwszą spółdzielnią w Szczecinie. Jeden z liderów spółdzielni, zwrócił się do nas o pomoc po tym, jak w Krajowym Rejestrze Sądowym odrzucono dokumenty rejestracyjne spółdzielni. Stowarzyszenie pomogło spółdzielni przygotować poprawne i kompletne dokumenty. 


Zapraszamy wszystkich przyszłych i obecnych spółdzielców do dzielenia się z nami swoimi problemami i przeciwnościami – przedstawiciele Stowarzyszenia chętnie udzielą wszelkich wyjaśnień. 

 


23-12-2009 
Kolejny sukces Spółdzielni Socjalnej Dąb 


W ubiegły czwartek w południe przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Dąb złożyli wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie o dokonaniu wpisu otrzymali już w poniedziałek 21 grudnia br.. Przedstawicielom spółdzielni zależało na szybkim załatwieniu sprawy, gdyż chcą jeszcze w roku bieżącym złożyć ofertę do przetargu. Zważywszy na długotrwałe procedury sądowe, uzyskanie wpisu do KRS w ciągu tak krótkiego czasu, jest niebywałym sukcesem. 


20-11-2009 
Zalecenia MRR dot. klauzul społecznych w PZP 


Przedstawiamy poniżej "Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczace stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych. Zachęcamy do zapoznania się. 
ZALECENIA 


16-11-2009 

 

 Dodatkowe środki na granty OWSS 

 

Otrzymaliśmy od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki na realizację projektu „Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej”. Dzięki zwiększeniu dofinansowania, wszystkie spółdzielnie, które w terminie złożyły wnioski na konkurs grantowy OWSS, ale decyzją Komisji Oceny Projektów znalazły się początkowo na liście rezerwowej, otrzymają dotację. 


W przypadku ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktowania się z nami pod nr 061 887-11-66.. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji. 

 


25-08-2009 

 

 Wyniki konkursu grantowego 


W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów. Poniżej prezentujemy listę spółdzielni socjalnych które otrzymały dofinansowanie. Pozostałe spółdzielnie zostały umieszczone na liście rezerwowej. 


Wszystkie podmioty, które złożyły wnioski otrzymają w najbliższym czasie pisemną informację z wynikiem oceny.Zestawienie wniosków 


31-07-2009 

 

 Powstają nowe spółdzielnie socjalne w Wielkopolsce 


Dnia 24 lipca w Gostyniu zawiązała się nowa spółdzielnia socjalna – GOSTYŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „WSPÓLNA PRACA”. Spółdzielnię założyło sześć osób, w tym pięć długotrwale bezrobotnych. Spółdzielcy - dwie panie i czterech panów - podejmą się wykonywania usług porządkowych od sprzątania mieszkań prywatnych, przez porządkowanie terenów zielonych, magazynów, garaży, biur i fabryk, aż po porządki na obszarach leśnych. 


Powstanie spółdzielni to nie tylko efekt determinacji założycieli, ale również przykład współpracy organizacji pozarządowych: Fundacji "Chleb dla każdego" z Poznania prowadzącej w Gostyniu Punkt Rozdawania Chleba oraz Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych. Życzymy spółdzielcom powodzenia w dynamicznym rozwoju ich Firmy. 


29-07-2009 

 

 Zakończono nabór wniosków na konkurs grantowy 


Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs grantowy wpłynęło 20 wniosków, w tym:
a) 8 wniosków na przerowadzenie lustracji, 
b) 9 wniosków na restrukturyzację,
c) 3 wnioski od nowoutworzonych spółdzielni socjalnych.


Wnioski zostały złożone przez 11 spółdzielni z Dolnego Śląska, 8 z terenu Wielkopolski oraz 1 przez spółdzielnię z woj. lubuskiego. Łączna kwota dotacji na jaką opiewają nadesłane wnioski to ponad 140 tys. zł. 
Zestawienie wniosków 


22-07-2009 

 

 Przypominamy o trwającym konkursie grantowym 


W dniu 25 lipca br. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego OWSS działań spółdzielni socjalnych w zakresie restrukturyzacji, lustracji. O granty na rozpoczecie działalności mogą ubiegać się również nowozarejestrowane spółdzielnie socjalne.
Szczegółówe informacje można uzyskać pod nr tel./fax 061 887-11-66, kom. 506 144 856 lub pisząc na e-mail: owss@spodzielnie.org. 


22-07-2009 

 

 Projekt nowego aktu prawnego dot. działalności spółdzielni socjalnych

 
Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został zamieszczony projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu. Obecnie trwają konsultacje tego dokumentu.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem projektu wraz z uzasadnieniemhttp://http://www.mps.gov.pl/bip/index.php?idkat=2038 .


22-07-2009 

 

 Spotkanie integracyjne dolnośląskich spółdzielni socjalnych 
Kolejne spotkanie dolnośląskich spółdzielni socjalnych zostało zorganizowane tym razem wspólnie przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w dniach 7 - 8 lipca w Dusznikach. 
Notatka ze spotkania 
 Analiza SWOT przygotowana w trakcie spotkania 


11-07-2009 

 

 Granty dla spółdzielni socjalnych - zmiany w zasadach konkursowych

 
Informujemy, że uległy zmianie zasady konkursowe w części dotyczącej przyznania grantu na lustrację spółdzielni socjalnej. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o grant wyłącznie na przeprowadzenie działań związanych z procedurą lustracji. 


W związku z informacjami nt. możliwości przeprowadzenia procesu lustracji jeszcze w roku bieżącym m.in. ze względu na czas jej trwania oraz przygotowanie kadry lustratorów postanowiliśmy zrezygnować z przyznawania dofinansowania na działania związane z przygotowaniem do tego procesu. 
Wzór wniosku o przyznanie grantu na lustrację - NOWY 


30-06-2009 

 

 Informacja o działalności WOWSS w 2009 roku 


W związku z licznymi zapytaniami przedstawiamy jeszcze raz ofertę przygotowaną przez Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej, który w roku bieżącym będzie udzielał spółdzielniom socjalnym wsparcia w formie: 

1) grantów na rozpoczęcie działalności spółdzielni socjalnych oraz restrukturyzację/ lustrację już istniejących spółdzielni – granty w wysokości do 10 tys. złotych, 
2) pożyczek na opłatę składek ubezpieczeniowych spółdzielców (ZUS), na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania udzielonego zadania publicznego, na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu oraz na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) działalności doradczo – informacyjnej – prowadzonej przez cały okres realizacji projektu w postaci konsultacji indywidualnych, grupowych realizowanych zarówno w formie osobistego kontaktu jak również telefonicznej czy elektronicznej (e-mail, strona internetowa), 
4) działalności promocyjno-informacyjnej - przygotowanie filmu promującego spółdzielnie socjalne z terenu objętego działaniami Ośrodka (NOWOŚĆ)– na potrzeby działalności promocyjnej, informacyjno-doradczej, szkoleniowej. 

Wszelkie informacje nt. bieżących działań ośrodka będą zamieszczane m.in. na stronie internetowej www.spoldzielnie.org, www.ngo.pl (Regiony) oraz przesyłane drogą elektroniczną do spółdzielni socjalnych. Informacje będzie też można uzyskać dzwoniąc na nr 061 887-11-66. 


29-06-2009 

 

 Spotkanie Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej 


25-26 czerwca w Sulejowie k/Piotrkowa Trybunalskiego odbył się spotkanie przedstawicieli podmiotów, prowadzących OWSS. Pierwszy dzień spotkania został zdominowany przez tematykę związaną z bieżącym funkjonowaniem oraz przyszłością Ośrodków. W drugim dniu tematem przewodnim była lustracja spółdzielni socjalnych. Wieczorem dla uczestników spotkania zorganizowano kolację na powietrzu, podczas której mieli możlwość lepszego poznania się oraz dzielenia doświadczeniami z codziennej pracy przy projektach oraz na rzecz spółdzielczości socjalnej. Poniżej zamieszczamy notatkę z informacją ze spotkania. 
Notatka ze spotkania OWSS 
Zdjecia ze spotkania 
Spotkanie zostało organizowane w ramach projektu "Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej" współfinansowanego ze środków Ministerswa Pracy i Polityki Społecznej.


22-06-2009 

 

 Granty dla spółdzielni socjalnych 


Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności spółdzielni socjalnych z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. 

W 2009 roku wsparcie przeznaczone jest dla: 
a) nowopowstałych (nie zarejestrowanych wcześniej niż 6 m-cy przed złożeniem wniosku) spółdzielni socjalnych na rozpoczęcie działalności 
b) istniejących spółdzielni socjalnych na przeprowadzenie działań związanych z restrukturyzacją lub lustracją działalności spółdzielni, z zastrzeżeniem, ze działania związane z lustracją muszą zostać przeprowadzone do końca listopada br. Wsparcie na przeprowadzenie lustracji mogą otrzymać jedynie spółdzielnie, które powstałych w latach 2005-2006. 

Całkowita wysokość środków jaką w 2009 roku dysponuje OWSS na wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych (granty, pożyczki) wynosi 60 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu to 10 000,00 zł. 

Do wniosku na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej należy załączyć: 
1) Biznesplan 
2) Aktualny wyciąg z KRS lub potwierdzenie złożenia dokumentów dotyczących wpisania spółdzielni do KRS, 
3) Dokumenty z walnego zebrania potwierdzające powołanie spółdzielni oraz wybór zarządu spółdzielni, 
4) Uchwały organów stanowiących osób prawnych dotyczące powołania spółdzielni socjalnej (jeżeli spółdzielnia jest zakładana przez gminy, organizacje pozarządowe, kościele osoby prawne) 
5) Statut, 
6) Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej 

Do wniosku na lustrację działalności spółdzielni socjalnej należy załączyć: 
1) Aktualny wyciąg z KRS, 
2) Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej. 

Do wniosku na restrukturyzację działalności spółdzielni socjalnej należy załączyć: 
1) Biznesplan, 
2) Aktualny wyciąg z KRS, 
3) Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej. 

Wszystkie załączniki powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności jak wyżej oraz trwale spięte w jedną całość z wnioskiem. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie ze statutem i wpisem w KRS. 

Spółdzielnie, które uzyskają dofinansowanie na lustrację oraz restrukturyzację przed podpisaniem umowy będę zobowiązane do dostarczenia dodatkowo: 
1) Sprawozdania finansowego za 2008 rok, 
2) Informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej za 2008 rok, 
3) Informacji o faktycznym zatrudnieniu, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych na dzień podpisania umowy i planowanym zatrudnieniu w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy. 

Wnioski należy przesłać do 25 lipca 2009roku na adres: 

Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej 
przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 
61-121 Poznań, ul. Ostrówek 15
Wzór wniosku o przyznanie grantu dla nowych spółdzielni socjalnych 
Wzór wniosku o przyznanie grantu na lustracje 
Wzór wniosku o przyznanie grantu na restrukturyzację 
Biznesplan 
Wzór oświadczenia o pomocy publicznej 
Wzór umowy 
Wzór sprawozdania 
Wzór deklaracji wekslowej 

Informacje nt. składania ofert oraz działalności ośrodka można uzyskać w biurze WOWSS w Poznaniu pod nr tel./fax 061 887-11-66, kom. 506 144 856 lub pisząc na e-mail: owss@spodzielnie.org. 
Ponadto informujemy, że dla ułatwienie kontaktu spółdzielni socjalnych z Ośrodkiem w województwach Dolnośląskim i Lubuskim zostaną powołani Konsultanci ds. spóldzielni socjalnych. 
W woj. dolnośląskim konsultantem jest Pani Magdalena Lamprecht, kom. 501 007 904, e-mail: Magdalena.Lamprecht@spoldzielnie.org. Informacja o kontakcie do konsultanta w woj. lubuskim zostanie podana w najbliższym czasie. 

 


22-06-2009 

 

 Spotkanie Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej 


Tylko do jutra przyjmujemy zgłoszenia do udziału w spotkaniu przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dzielenia się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, które pozwolą nam wspólnie wypracować rozwiązanie nurtujących nas problemów oraz zwiększyć efektywność działań podejmowanych przez Ośrodki.


Program spotkania OWSS 
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu "Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej" współfinansowanego ze środków Ministerswa Pracy i Polityki Społecznej.


19-06-2009 

 

 Opublikowano tekst ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych 


15 czerwca w Dzienniku Ustaw Nr 91 ukazał się tekst ustawy z dnia 7 maja 2009 r.o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 16 lipca br.
Tekst ustawy 


12-06-2009 

 

 Zaproszenie na spotkanie Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej 


W dniach 25-26 czerwca organizujemy w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie (woj. łódzkie) spotkanie dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, które w roku bieżącym prowadzą OWSS. Tematem przewodnim spotkania będzie: Profesjonalizacja usług Ośrodków Wspierania Spółdzielczości Socjalnej w pespektywie zmian zapisów ustawy o spółdzielniach socjalnych 
Serdecznie zapraszamy do udziału!


Zaproszenie na spotkanie 
Zgłoszenie udziału 
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu "Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej" współfinansowanego ze środków Ministerswa Pracy i Polityki Społecznej.


01-06-2009 

 

 Spotkanie dolnośląskich spółdzielni socjalnych 


30 maja w Dusznikach Zdroju odbyło się spotkanie dolnośląskich spółdzielni socjalnych zorganizowane w ramach projektu „Spółdzielnia Socjalna – profesjonalna firma”. Do udziału w spotkaniu został zaproszony przedstawiciel naszego stowarzyszenia, który przedstawił zebranym Ofertę Wielkopolskiego Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej skierowaną w roku bieżącym również do spółdzielni z tego regionu. 
Więcej nt. spotkania http://www.ss-pf.pl/spotkanie01.htm .


28-05-2009 

 

 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych 


W dniu 26 maja Prezydent podpisał ustawę z 7 maja o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


26-05-2009 

 

 OWSS w województwie dolnośląskim

 
W ostatnich dniach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapadła decyzja o zleceniu naszemu stowarzyszeniu poprowadzenia Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej również w woj. dolnośląskim. 
W związku z powyższym będziemy koordynować działania OWSS na obszarze trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Szczegółowe informacje na temat koordynatorów regionalnych oraz harmonogramu realizowanych działań zostaną zamieszczone wkrótce oraz będą przesyłane drogą elektroniczną do spółdzielni socjalnych z w/w regionów.


08-05-2009 
Projekt zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych przyjęty! 


W dniu wczorajszym Sejm przyjął wraz z wszystkimi senackimi poprawkami ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany, o których należy wspomnieć to m.in.:
a) rozszerzenie katalogu założycieli spółdzielni o podmioty prawne, w tym kościelne osoby prawne, 
b) wprowadzenie do ustawy prawo zamówień publicznych tzw. "kaluzuli społecznej" umożliwiającej Zamawiającym określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych (o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym), 
c) dopuszczenie prowadzenie przez spółdzielnie rachunkowości na uproszczonych zasadach, jeżeli ich przychody nie przekroczą 1,2 mln euro; niestety ustawa nie precyzuje jakiego rodzaju księgowość (ewidencje) miałyby prowadzić spółdzielnie, które tego limitu nie osiągną. 


Ustawa trafi teraz do Prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Z przebiegiem prac nad nowelizacją ustawy można zapoznać się na stronie Sejmu .


25-04-2009 

 

 Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w 2009 roku 


Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych również w roku bieżącym nasze stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na wspieranie spółdzielni socjalnych. Obecnie swoimi działaniami Ośrodek obejmie równiez obszar województwa lubuskiego. 
Informacje na temat prowadzonych działań będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej.
Wyniki konkursu na OWSS znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - organizatora konkursu.