Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

WOWSS 2008

Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej to projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej./ 2008
 
Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej to projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest wspieranie grup inicjatywnych w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz wspieranie działalności już istniejących spółdzielni socjalnych.


Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działalności informacyjno-doradczej oraz szkoleniowej dotyczącej zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, realizacji przez spółdzielnie zadań w zakresie integracji społecznej i zawodowej swoich członków, poszukiwania rynków zbytu na oferowane produkty i usługi. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren województwa Wielkopolskiego.


W ramach przyznanych przez Ministerstwo środków finansowych uruchomiona zostanie również pomoc finansowa w postaci grantów i pożyczek. Szczegółowe informacje nt. możliwości uzyskania pomocy finansowej zostaną zamieszczone na stronach internetowych oraz przesłane do Powiatowych Urzędów Pracy na terenie Wielkopolski.


 14-12-2008 

 

 Wyróżnienie dla Stowarzyszenia 

 


Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie zostało wyróżnione w ramach inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2008 roku”. Wręczenie nagród odbyło się 12 grudnia odczas konferencji w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. 

 
Nagroda została przyznana za działalność Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. Dziękujemy wszystkim osobom, bez pracy których nasze działania nie byłyby tak różnorodne i skuteczne. 

Informacje na temat konferencji oraz pełna lista nagrodzonych http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1374. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

 


03-12-2008 
Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych 

 

Trwają prace nad projektem zmian zapisów ustawy o spółdzielniach socjalnych. W dniu 5 listopada 2008 r. na posiedzeniu połączonych Komisji: Gospodarki oraz Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1136). Komisje podjęły uchwałę w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego, które odbyło się w dniu wczorajszym w Sali Kolumnowej Sejmu. 

 Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych 
Od początku w pracach nad zmianami do ustawy uczestniczą nasi przedstawiciele, którzy w trakcie posiedzenia przedstawili stanowisko wypracowane przez zespół stowarzyszenia. 

 Propozycje zmian zapisów 

 Uzasadnienie do projektu zmian 

 


01-10-2008 

 Co dalej ze spółdzielniami, które otrzymały dofinansowanie ze środków publicznych? 


Od dłuższego czasu napływają do naszego Ośrodka informacje o problemach spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach licznych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spółdzielnie te otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej głównie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Część również na sfinansowanie wynagrodzenia pracowników spółdzielni. Niestety w momencie zakończenia projektów spółdzielcy zostali pozostawieni bez wsparcia ze strony podmiotów dotujących. Zdecydowana większość z nich nie ma nawet świadomości, że otrzymane środki są objęte rygorami pomocy publicznej, a zatem są zobowiązani utrzymać utworzone miejsca pracy przez pewien okres czasu wynikający z przepisów prawa


W ubiegłym roku przed podobnym problemem stanęły dwie poznańskie spółdzielnie socjalne - część ich członków znalazła zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a pozostali podjęli decyzję o połączeniu z innymi, lepiej prosperującymi spółdzielniami. Naszym zdaniem ratowanie upadającej spółdzielni poprzez połączenie jest jedną z najlepszych, najszybszych i najbezpieczniejszych rozwiązań pozwalających zachować utworzone miejsca pracy i kapitał spółdzielni. 


W ciągu ostatnich kilku tygodni zgłosiły się do nas z prośbą o pomoc spółdzielnie z terenu województwa śląskiego oraz zachodniopomorskiego. Zdecydowana większość z nich nie ma już członków ani nawet koncepcji na dalszą działalność. Tylko nielicznym udało się znaleźć inne spółdzielnie, z którymi mogą się połączyć. 


W przypadku kiedy jednak takie rozwiązanie nie jest możliwe należy przeprowadzić proces likwidacji lub upadłości spółdzielni zwracając szczególną uwagę na konieczność rozliczenia (zwrotu) środków otrzymanych w formie dotacji. W związku z powyższym prawnicy współpracujący z nami przygotowali procedury oraz wzory dokumentów związane z przeprowadzeniem procesu likwidacji oraz upadłości spółdzielni socjalnej. 

 Procedura postępowania upadłościowego spółdzielni socjalnej

 Wzór uchwały w sprawie upadłości 

 Procedura likwidacji spółdzielni socjalnej 

 Wzór uchwały w sprawie likwidacji 

Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku podjęcia decyzji w sprawie przeprowadzenia któregokolwiek z tych procesów należy bezwzględnie powiadomić na piśmie administratora projektu , w ramach którego utworzono spółdzielnię. 

Spółdzielnie mogą również skorzystać z pomocy Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej działających na terenie poszczególnych województw. Na dzień dzisiejszy aktywnie w proces wspierania takich spółdzielni włączył się już OWSS w Rudzie Śląskiej oraz Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

 


29-09-2008 

 Granty dla spółdzielni socjalnych 


Zakończono procedurę oceny wniosków złożonych przez spółdzielnie socjalne w ramach konkursu ogłoszonego przez Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Członkowie Komisji Oceny Projektów po zapoznaniu się z projektami spółdzielni oraz złożonymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami ofert zaproponowali przyznanie dofinansowania dla 6 spółdzielni na przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych oraz dla jednej spółdzielni na rozpoczęcie działalności. W związku ze znacznymi rozbieżnościami pomiędzy kwotami wnioskowanymi a przyznanymi przez KOP do spółdzielni zostały przesłane propozycje nowych zredukowanych budżetówprojektów.


Ostateczna lista przynanych dotacji zostanie opublikowana po otrzymaniu od wszystkich spółdzielni akceptacji (lub rezygnacji) dlanowych, zmniejszonych budżetów.

 


14-08-2008 

 Wsparcie dla spółdzielnie socjalnych 


W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wielkopolski Ośrodek Wspacia Spółdzielczości Socjalnej wpłynęło 7 wniosków na udzielenie wsparcia w postaci grantów (6 wniosków dotyczy restrukturyzacji, 1 utworzenia nowej spółdzielni powstałej w wyniku podziału). Ogólna suma o jaką wnioskują spółdzielnie przekroczyła kwotę 100 tys. PLN. i podobnie jak w roku ubiegłym kilkukrotnie przekaracza kwotę zabezpieczoną w budżecie projektu na wsparcie finansowe spółdzielni socjalnych w Wielkopolsce. 


Podobnie jak w roku ubiegłym spółdzielnie nie wnioskowały o inną formę wsparcia poza grantami. W związku z powyższym wystapiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie środków na granty o kwotę przeznaczoną w budżecie projektu na pożyczki. 

Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym i przezkazane do oceny merytorycznej. Lista dofinansowanych wniosków wraz z kwotami przyznanych dotacji ukaże się na stronie internetowej po otrzymaniu odpowiedzi z MPiPS oraz dokładnej weryfikacji merytorycznej. Każdy z wnioskodawców zostanie również powidomiony pisemnie o decyzji podjętej przez Komisję OcenyProjektów.

 


12-07-2008 

 Nowe kody PKD 


Od stycznia br. obowiązują nowe kody w Polskiej Klasyfikacji Działalności. W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., sukcesywnie będą dokonywane przeklasyfikowania według PKD 2007. W związku z powyższym wszystkie podmioty posiadające REGON – również spółdzielnie socjalne - w w/w otrzymają ankiety aktualizacyjne i zostaną zobowiązane przez Główny Urząd Statystyczny do : 


1) skorygowania zapisów nadrukowanych na ankiecie aktualizacyjnej, którą stanowi wniosek RG-1, wypełniony przez Główny Urząd Statystyczny i przekazany do skorygowania tym podmiotom, oraz 
2) przekazania skorygowanej ankiety do właściwego urzędu statystycznego w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 
Już dzisiaj zachęcamy spółdzielnie socjalne do zapoznania się z nowym PKD 2007 i przygotowania się do dokonania stosownych zmian. 
Więcej informacji o zmianach oraz nowym PKD 2007 można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

 


30-06-2008 

 Usługi dla spółdzielni socjalnych 


W związku z ogłoszonym konkursem dla spółdzielni socjalnych Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej zaprasza do skorzystania z konsultacji w zakresie przeprowadzenia, w tym przygotowania planu restrukturyzacji spółdzielni socjalnej. 


Ponadto spółdzielnie socjalne oraz osoby zainteresowane założeniem spółdzielni mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresieprawnym oraz finansowo-księgowym. 


Szczegółowe informacje nt. świadczonych usług można uzyskać pod nr tel. 061 887-11-66, kom. 506-144-856 lub wysyłając e-mail na adres: wowss1@gmail.com

 


25-06-2008 

 Granty dla spółdzielni socjalnych z Wielkopolski 


Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności spółdzielni socjalnych w formie grantów i pożyczek. 


W 2008 roku wsparcie przeznaczone jest dla: 
a) nowopowstałych spółdzielni socjalnych na rozpoczęcie działalności oraz 
b) istniejących spółdzielni socjalnych na przeprowadzenie działań związanych z restrukturyzacją działalności spółdzielni. 

W ramach przyznanej dotacji będzie można sfinansować tylko koszty niezbędne do realizacjizadania objętego wnioskiem, w tym zakup środków trwałych jedynie do wartości 3,5 tys. zł. 


Całkowita wysokość środków jaką w 2008 roku dysponuje OWSS na wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych (granty, pożyczki) wynosi 39 000,00 zł. 

Pierwszeństwo w otrzymaniu środków będą miały wnioski spółdzielni socjalnych, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez OWSS w dniach 13-15 czerwca. 


Do wniosku na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej należy załączyć: 
1) Biznesplan, 
2) Aktualny wyciąg z KRS lub potwierdzenie złożenia dokumentów dotyczących wpisania spółdzielni do KRS, 
3) Dokumenty z walnego zebrania potwierdzające wybór zarządu spółdzielni, 
4) Statut, 
5) Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej, 
6) Informację o faktycznym zatrudnieniu na dzień składania wniosku i planowanym zatrudnieniu w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy. 


Wszystkie załączniki powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności jak wyżej oraz trwale spięte w jedną całość z wnioskiem. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie ze statutem i wpisem w KRS. 

 Regulamin udzielania wsparcia 

 Wzór wniosku na rozpoczęcie działalności 

 Wzór wniosku na restrukturyzację działalności 

 Wzór biznesplanu 

 Wzór umowy 

 Wzór sprawozdania 

 Wzór opisu dokumentów finansowych 

 Wzór deklaracji wekslowej 

Wnioski należy przesłać do 25 lipca 2008 roku na adres: 

Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej 
przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 
61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6
Szczegółowe informacje nt. składania ofert oraz działalności ośrodka można uzyskać pod nr tel./fax 061 887-11-66, kom. 506 144 856 lub pisząc na e-mail: wowss1@gmail.com 

 


17-06-2008 

 Szkolenie dla spółdzielni socjalnych 


W dniach 13-15 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla wielkopolskich spółdzielni socjalnych. Szkoleniepoświęcone było m.in. przedstawieniu spółdzielcom możliwości skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na szczeblu regionalnym i krajowym. Uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami wypełniania wniosku o dotację oraz opisami innych projektów, które już otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów zawierający nie tylko prezentacje poruszanych tematów, ale również liczne teksty poświęcone ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Za udostępnienie materiałów dziękujemy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Akademii Rozwoju Filantropii z Warszawy oraz Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej z Chorzowa


W ramach części integracyjnej uczestnicy spotkania zapoznali się z historią Pałacu, w którego wnętrzach odbywało się szkolenie. Wieczorem zorganizowaliśmy wspólny przejazd bryczkami i ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy. Ważnym aspektem szkolenia była możliwość wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy spółdzielcami, którzy właściwie się nie znają i nie często mają okazję do wspólnychspotkań. 


Wyjazd szkoleniowo-integracyjny został zorganizowany w ramach projektu :Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
 Galeria zdjęć ze szkolenia.

 


02-06-2008 

 Szkolenie dla spółdzielni socjalnych z Wielkopolski 


W dniach 13-15 czerwca działający przy naszym stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej organizuje szkolenie pn. "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Formularz zgłoszenia wraz z Ankietą informacyjną oraz Oświadczeniem o uzyskanej pomocy publicznej należy przesłać do 9 czerwca 2008 r. faxem na nr 061 875-05-40 lub na adres e-mail: wowss1@gmail.com a oryginały dostarczyć w dniu szkolenia. 


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w szkoleniu może wziąć udział tylko jeden przedstawiciel spółdzielni socjalnej. Udział dodatkowej osoby będzie możliwy tylko w przypadku niewykorzystania miejsca na szkoleniu przez inną spółdzielnię socjalną. O zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną Państwo poinformowani telefonicznie oraz drogą eletroniczną. 


Projekt „Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wspierania Spółdzielczości Socjalnej”. 


 Program szkolenia 
 Formularz zgłoszeniowy 
 Ankieta informacyjna 
 Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej

 


16-04-2008

 Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej kontynuje swoje działania w 2008 roku 


Informujemy, że Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wyłonił podmioty, które w 2008 roku będą prowadziły Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. W związku z przyznaniem naszemu stowarzyszeniu dotacji będziemy kontynuować działalność WOWSS na terenie Wielkopolski.


W roku bieżącym przewodnim motywem działań OWSS jest przygotowanie spółdzielni socjalnych do korzystania ze środków EFS 2007-2013 oraz restrukturyzacji usług. Szczegółowe informacje nt. możliwości skorzystania z usług doradczych, szkoleniowych oraz wsparcia finansowego będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej.
 Wyniki konkursu pn. Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej 


02-04-2008 

 Monitoring ustawy o spółdzielniach socjalnych 


W kwietniu prowadzona jest dodatkowa sesja monitorująca realizację zadań wynikających z ustawy o spółdzielniach socjalnych, której wyniki mają pomóc w przygotowaniu sprawozdania dla Sejmu RP. 
Wypełnione formularze ankietowe powinny zostać przesłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do 25 kwietnia br. Informacje z ankiet pomogą w utworzeniu bazy danych "o istniejących spółdzielniach, problemach w ich funkcjonowaniu, a także efektach działań wspierajacych rozwój tej formy aktywizacji osób bezrobotnych." 


Więcej informacji http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1055 
 Decyzja Sekretarza Stanu Jarosława Dudy w sprawie przeprowadzenia dodatkowej sesji monitoringowej

 


28-02-2008 

 Ponownie rozpoczynają się prace nad projektem zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych 


W obecnej kadencji Sejmu prace nad zmianami w ustawie toczą się w Podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 27 lutego przedstawiciel naszego stowarzyszenia uczestniczył w posiedzeniu komisji, na którym przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprezentował informację na temat stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce oraz ustalono harmonogramu prac nad przygotowaniem komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach Socjalnych. 

Więcej informacji na temat posiedzenia komisji na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#3051 

 Informacja o stanie i kierunkach rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.