Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Nowa energia - rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży

Projekt Nowa Energia stawia sobie za zadanie rozwinięcie kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży z obszaru Wielkopolski w celu zwiększenia ich udziału w życiu społecznym regionu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysów emocjonalnych u młodych osób.
Główne założenia projektu:
 • opracowaniu modelu rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży uwzględniającego różne formy aktywności społecznej (wolontariat, budżet partycypacyjny, projekt społeczny, młodzieżowe rady miasta/gminy/powiatu, spółdzielnie uczniowskie) i wykorzystującego dobre praktyki organizacji wspierających młodzież),
 • organizacji szkoleń/warsztatów wykorzystujących dobre praktyki i narzędzia przedstawione w modelu,
 • wsparciu 6 grup młodzieżowych grup inicjatywnych w realizacji własnych projektów edukacyjnych. 
Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji liderskich i przedsiębiorczych przedstawicieli środowiska pracującego z młodzieżą w tym: edukatorów, animatorek, opiekunów SU, nauczycieli,
 • podniesienie kompetencji liderskich /przedsiębiorczych osób z grupy docelowej – młodzieży,
 • opracowanie modelu, który uwzględni dobre rozwiązania funkcjonujące w województwie wielkopolskim oraz te funkcjonujące w województwie pomorskim (upskalling) i może być fundamentem dla dalszego rozwijania kompetencji liderskich i przedsiębiorczych wśród młodzieży w województwie wielkopolskim ( model do wykorzystania również przez interesariuszy, w tym JST)
 • zwiększenie widoczności przedsiębiorstw społecznych (i również spółdzielni uczniowskich) wśród środowisk oświatowych w województwie wielkopolskim,
 • nawiązanie długotrwałych partnerstw lokalnych i międzysektorowych między podmiotami ekonomii społecznej, a organizacjami wspierającymi rozwój młodzieży,
 • wsparcie wolontariatu na rzecz rozwijania kompetencji przedsiębiorczych i liderskich w grupie.

Grupa docelowa:
 • beneficjenci ostateczni - młodzież z obszaru Wielkopolski, w szczególności z rodzin i środowisk w trudnej sytuacji życiowej, zarówno z dużych jak i mniejszych środowisk
 • użytkownicy modelu - przedstawiciele środowisk oświatowych pracujących z młodzieżą: nauczyciele, edukatorzy nieformalni, animatorzy; interesariusze - kadry zarządzające szkół i instytucji oświatowych, przedstawiciele OWES, przedstawiciele JST, przedstawiciele NGO.


Projekt „Nowa Energia. Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży” finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 



Czas trwania projektu: Działania projektowe rozpoczęto w listopadzie 2022 roku, a zakończone zostaną 30 listopada 2023 roku.

PUBLIKACJA CAŁOŚĆ
PUBLIKACJA SKRÓCONA