Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Generator Dostępności

Projekt Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

O projekcie
Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce.

Kluczowym rezultatem projektu jest upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 4 innowacyjnych rozwiązań. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do implementacji w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne


Odbiorcy działań Generatora


Do udziału w projekcie zapraszamy Innowatorów, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.


Poprzez "dostępność" w projekcie rozumiemy:

  • działania na rzecz zwiększania mobilności osób z niepełnosprawnościami, osób starszych;
  • ułatwienie dostępu do korzystania z produktów i usług ON oraz osobom starszym;
  • wsparcie ON oraz osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu ON oraz osób starszych w zakresie korzystania z usług publicznych;
  • produkty oraz usługi umożliwiające ON oraz osobom starszym uczestniczenie w życiu społecznym, publicznym czy zawodowym;
  • usprawnienia i rozwiązania służące zapewnianiu dostępu do usług i produktów już istniejących.
  • dostosowanie, modyfikacje już istniejących rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
  • działania na rzecz zwiększania samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych


Kto może wziąć udział w projekcie

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie  dostępności. 
Nasz Inkubator jest otwarty dla każdego - serdecznie zapraszamy!


Ogłoszenie o naborze

W projekcie zaplanowanych jest V tur naboru, które odbędą się w latach 2019-2022. Pierwsza tura naboru ogłoszona zostanie w I poł. grudnia 2019 r. W ramach konkursu grantowego można starać się o granty o średniej wysokości 35 000 zł.
Strona internetowa Inkubatora

Na stronie internetowej znajdziecie wszystkie niezbędne materiały i informacje o sposobie działania Inkubatora. Dostępna jest również sekcja z inspiracjami, w której udostępniono ciekawe projekty i materiały pogłębiające wiedzę.
Fanpage "Innowatorzy społeczni"

To nie tylko strona informująca o działaniach Inkubatora i wspieranych inicjatyw, ale również kanał, za pośrednictwem będzie się można zainspirować do nowych aktywności. Udostępniane będą historie ciekawych ludzi, przykłady oryginalnych projektów oraz interesujące fakty wokół tematyki dostępności.

Wartość projektu: 3 936.595,45 zł

Działania projektowe są realizowane w latach 2019 -2023


Kontakt w sprawie projektu


Tadeusz Mirski,  tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66