Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wsparcie dla PES od BGK – pięć instrumentów finansowych!
2024-05-28
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wspiera podmioty ekonomii społecznej (PES) już od kilku lat. Dostępny jest cały wachlarz usług finansowych, z których mogą skorzystać PES i PS (przedsiębiorstwa społeczne) w tym oczywiście spółdzielnie socjalne.
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wspiera podmioty ekonomii społecznej (PES) już od kilku lat. Dostępny jest cały wachlarz usług finansowych, z których mogą skorzystać PES i PS (przedsiębiorstwa społeczne) w tym oczywiście spółdzielnie socjalne.
Podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z pięciu instrumentów finansowych na bardzo atrakcyjnych warunkach.
Poniżej przedstawiamy zestawienie dostępnym instrumentów finansowych BGK.

 
Poręczenia dla podmiotów ekonomii społecznej

Celem instrumentu poręczeniowego jest zmniejszenie bariery dysponowania niewystarczającymi zabezpieczeniami przez PES. W tym szczególnie dla podmiotów, które ubiegają się o finansowanie dłużne, zamówienia publiczne lub z sektora prywatnego.
W ramach instrumentu oferowane będą poręczenia:
 • finansowania inwestycyjnego,
 • finansowania obrotowego,
 • leasingu,
 • wadialne,
 • należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek,
co przełoży się na wsparcie dla PES w zakresie finansowania działalności własnej i rozwoju.
 
Kto może skorzystać?
Podmioty ekonomii społecznej (PES) wskazane w art. 2 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, które działają nie mniej niż 12 miesięcy.
 
Z jakich środków finansowych mogą skorzystać PES:
Maksymalna stopa Jednostkowego Poręczenia: 80 proc.,
Maksymalna kwota Jednostkowego Poręczenia: 600 tys. zł,
Możliwość skorzystania przez dany podmiot z więcej niż jednego produktu oferowanego w ramach instrumentu poręczeniowego w ramach limitu 2 mln zł na jeden PES.
 
-> Szczegółowe informacje na stronie BGK: poręczenia dla PES
 
 

 
Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Celem pożyczki płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej jest zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19.
Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.                                                                          
Na co można przeznaczyć te środki finansowe?
 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia,
 • zapłatę podatku od towarów i usług poniesionego w związku z inwestycją objętą dofinansowaniem z KPO.
Kto może skorzystać?
Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej.
 
Maksymalna wartość pożyczki:
 • do wysokości 25 proc. wartości rocznego obrotu uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym sprzed pandemii (2019 r.) z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 100 tys. zł udzielanych w ramach umów operacyjnych zawartych w wyniku postępowań przetargowych przeprowadzonych w 2020 r.;
 • do wysokości 40 proc. rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 50 tys. zł dla środków dystrybuowanych w ramach postępowań przetargowych uruchomionych po wejściu w życie Strategii Inwestycyjnej z 30 czerwca 2022 r
 • do wysokości 40 proc. wartości rocznego obrotu za ostatni zamknięty rok obrachunkowy z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 70 tys. zł. – od grudnia 2023 r.;
 
-> Szczegółowe informacje na stronie BGK: pożyczki płynnościowe dla PES
 
 

 
Pożyczka misyjna dla podmiotów ekonomii społecznej

Celem pożyczki misyjnej dla podmiotów ekonomii społecznej jest wsparcie działań na rzecz osób z Ukrainy, np. na utworzenie dla nich miejsca pracy w PES.
 
Kto może skorzystać?
Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne zdefiniowane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej. PES których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką.
 
Główne parametry pożyczki:
 • maksymalna wartość pożyczki – 100 tys. zł,
 • oprocentowanie – 0 proc.,
 • pożyczkobiorcy - PES, które działają nie krócej niż 12 miesięcy,
 • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o pożyczkę,
 • okres spłaty – do 5 lat,
 • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
 • prowizja – brak opłat i prowizji,
 • możliwość częściowego umorzenia – 25 proc. wartości kapitału pożyczki.
 
-> Szczegółowe informacje na stronie BGK: pożyczka misyjna dla PES
 
 
 

Pożyczka na start dla podmiotów ekonomii społecznej

Celem pożyczki jest wsparcie PES na początku ich działalności. Jest to instrument finansowy dla podmiotów działających nie dłużej niż 12 miesięcy.
 
Kto może skorzystać?
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • jednostki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS),
 • zakłady aktywizacji zawodowej (ZAZ) i warsztaty terapii zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe, tj. podmioty z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • spółki non profit, kluby sportowe, podmioty kościelne, stowarzyszenia JST.
 
Parametry pożyczki:
 • wysokość wsparcia: do 100 tys. zł na jedną pożyczkę (z możliwością udzielenia dwóch, pożyczek na 1 pes o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł),
 • okres spłaty: do 5 lat,
 • oprocentowanie: na poziomie stopy redyskonta weksli nbp;
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy, od daty wypłaty środków.
 
-> Szczegółowe informacje na stronie BGK: pożyczka na start dla PES
 
 

Pożyczka na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznej

Celem tej pożyczki jest wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, dla PES, które działają powyżej 12 miesięcy.
 
Warunki pożyczki:
 • do 500 tys. zł na jedną pożyczkę (nie więcej niż 1 mln zł na umowę operacyjną na jeden PES);
 • okres spłaty: do 10 lat, w zależności od wartości pożyczki;
 • oprocentowanie: na poziomie stopy redyskonta weksli NBP;
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy, od daty wypłaty środków.
 
Pożyczkę można przeznaczyć na m.in.
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych
- z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych
- z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.
 
-> Szczegółowe informacje na stronie BGK: pożyczka rozwój PES


 
Źródło informacji: strona BGK