Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Wspólna praca nas wzbogaca!

Projekt "Wspólna praca nas wzbogaca"
Projekt "Wspólna praca nas wzbogaca" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej".

Cel projektu: Wsparcie szkoleniowo-doradcze (dotyczące m.in. istoty i podstaw prawnych funkcjonowania spółdzielni socjalnych, budowania zespołu, inicjowania pracy w grupach, rozwijania umiejętności komunikacji i zaufania, przygotowywania planu marketingowego, finansowego, inwestycyjnego dotyczącego założenia podmiotu, pisania biznesplanu i wniosków o dotacje inwestycyjne, zarządzania personelem, prawa pracy, BHP, marketingu, księgowości, promocji, dobrych praktyk, kontaktów z administracją publiczną)
Przyznanie jednorazowego wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do już istniejącej spółdzielni socjalnej lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej osób prawnych oraz wsparcia pomostowego

Projekt jest realizowany w okresie 30.03.2011 - 29.03.2013 i zakłada udzielenie wsparcia grupie 60 osób, w tym:
  1.  Przedstawicielom/lkom os. prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 33 ustawy o spółdzielniach socjalnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne), mających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego
  2.  Osobom fizycznym, w szczególności osobom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby wskazane w art. 1 ust 2 pkt. 1-4 i 6-7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) spełniający łącznie n/w warunki:
  • zamieszkałym na terenie województwa wielkopolskiego
  • zainteresowanym założeniem lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej
  • kobietom w wieku 18-60 lat oraz mężczyznom w przedziale 18-65 lat z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność lub były członkami spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób fizycznych, które korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej

Na najlepszych uczestników i uczestniczki szkoleń czeka wsparcie finansowe w formie dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego!

Przedsiębiorcy społeczni - to WASZ CZAS!

Najważniejsze aktualności 


Projekt WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA! - możliwość przedłużenia wsparcia pomostowego

Projekt WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA! - ostateczna lista rankingowa

Lista rankingowa Projektu WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA!

Projekt WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA! - ważne ustalenia dotyczące wsparcia finansowego

Projekt WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA! - harmonogram szkoleń i doradztwa

WSPÓLNA PRACA NAZ WZBOGACA - dokumentacja projektowa

Wspólna praca Nas wzbogaca - zawieszenie organizacji szkoleń dla IV grupy

Wspólna praca Nas wzbogaca - szczegółowa lista osób zakwalifikowanych do projektu

Projekt WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA! - harmonogram szkoleń i doradztwa

Kwalifikacja do projektu WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA – sprostowanie

Wstępne listy rankingowe grup inicjatywnych zakwalifikowanych do projektu WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA

Zawieszenie naboru do projektu "Wspólna praca Nas wzbogaca!"

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej Projektu WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA!

Trwa rekrutacja do Projektu WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA

Rekrutacja do projektu WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA