Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Program edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości społecznej

Działania edukacyjne realizowane przez SNRSS przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zaczynamy od podstaw - czyli o przedsiębiorczości społecznej będziemy mówić już w szkole podstawowej. Kluczowym elementem tego działania jest opracowanie programu edukacyjnego wraz z kompleksowym zestawem narzędzi i pomocy ( w tym tych dedykowanych nauczycielom i edukatorom). 


O programie...


Cele ogólne edukacji w rozwijaniu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości społecznej:

1. Rozbudzanie świadomości, rozwijanie wrażliwości na sytuację osób w trudnej sytuacji życiowej.
2. Przekazywanie wiedzy na temat wartości i zasad przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia przeciwdziałającego nierównościom społecznym.
3. Rozumienie istoty przedsiębiorczości oraz podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa (również społecznego).
4. Przekazywanie wiedzy na temat wartości i zasad przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia alternatywnego do tradycyjnej działalności gospodarczej.
5. Rozbudzenie świadomości na temat patriotyzmu lokalnego, znaczenia społeczności lokalnej.
6. Kształtowania postawy poszanowania drugiego człowieka niezależnie od jego pozycji społecznej.

Program „Przedsiębiorczość społeczna dla uczniów szkół podstawowych. Współpraca zamiast rywalizacji” można realizować na kilka sposobów:

1. Formalnie – podczas zajęć lekcyjnych wybranych przedmiotów pokrewnych jak np.: wiedza o społeczeństwie, ale również: lekcja wychowawcza/religia/etyka/geografia/informatyka (w ramach szkolnych lekcji obowiązkowych lub fakultatywnych);

2. Nieformalnie – w ramach działalności instytucji oświatowych czy organizacji pozarządowych albo kół samokształceniowych w formie warsztatów lub projektów oddolnych. Szczególna rola przypada wówczas Ośrodkom Wspierania Ekonomii Społecznej oraz Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej.

3. Akcydentalnie – pojedyncze moduły/scenariusze zajęć mogą być realizowane podczas realizacji innych zajęć, których cele zbieżne są z założeniami programu.

(fragment Programu edukacyjnego, SNRSS, 2019) 


Rezultaty


W ramach współpracy naszego Stowarzyszenia z ROPS Poznań powstaje kilka produktów:

Raport z analizy desk research "Ala zna spółdzielnię?" (Raport w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej w obszarze ekonomii społecznej w szkołach podstawowych) - dostępny do pobrania tutaj

Program edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości społecznej dedykowany uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych - dostępny już wkrótce

Narzędzia uzupełniające program jak np. gry planszowe oraz karciane - dostępne już wkrótce
Więcej informacji:
Finalny produkt:

Program edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości społecznej - wersja do pobrania


Działania projektowe („System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej“) mają na celu wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych. Zadania ROPS Poznań: „Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze edukacyjnym” Więcej informacji na stronie ROPS Poznań