Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

W sieci dobrych połączeń

„System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.
Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych jako Partner w Projekcie jest odpowiedzialne za realizację zadań mających na celu wdrożenie modeli 10 innowacyjnych spółdzielni socjalnych działających w sferze usług użyteczności publicznej. Wypracowane modele będą uwzględniane w kreowaniu polityk publicznych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz w programowaniu i modyfikacji systemu wsparcia ekonomii społecznej.
 
W ramach Projektu zostaną opracowane oraz wdrożone modele spółdzielni socjalnych zakładanych przez osoby prawne (JST, NGO lub kościelne osoby prawne) w celu  rozwiązania najistotniejszych dla danej społeczności lokalnej problemów. Ze względu na typ problemu, na który ma odpowiadać model będą to:

1. Spółdzielnie socjalne o profilu integracyjnym  - zgodnie z Ustawą o spółdzielniach socjalnych oferują miejsca pracy oraz reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; świadczą usługę użyteczności publicznej w postaci:

a) umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez praktyczne narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej,

b) przygotowania danej grupy osób do samodzielnego prowadzenia spółdzielni socjalnej po przepracowaniu minimum roku;

projekt zakłada, że będą to spółdzielnie o charakterze instytucjonalnym (zakładane przez podmioty prawne, których statutowym/ustawowym zadaniem jest zapewnienie społeczności lokalnej danej usługi użyteczności publicznej),

2. Spółdzielnie socjalne o profilu usługowym -świadczą inne usługi użyteczności publicznej niż wyżej wskazane dla grup osób, które w danym momencie swojego życia nie są w stanie swoimi siłami zapewnić sobie samodzielnie dostępu do tych usług; jednocześnie brak tego typu usług lub ich niska skuteczność wpływa istotnie na jakość życia mieszkańców danej gminy/powiatu; projekt zakłada, że będą to spółdzielnie o charakterze instytucjonalnym (zakładane przez podmioty prawne, których statutowym/ustawowym zadaniem jest zapewnienie społeczności lokalnej danej usługi użyteczności publicznej),

3. Spółdzielnie socjalne o profilu mieszanym - łączą elementy obu typu spółdzielni socjalnych, np. zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym o specyficznych potrzebach do realizacji usług użyteczności publicznej. 

 
Uczestnikom Projektu, przedstawicielom osób prawnych zainteresowanych wdrożeniem w swoich społecznościach lokalnych jednego z proponowanych typów modeli innowacyjnych spółdzielni socjalnych, oferowane jest kompleksowe wsparcie diagnostyczno-badawcze, doradcze i szkoleniowe obejmujące wszystkie aspekty tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych. Docelowo w trybie konkursowym wyłonieni zostaną wykonawcy usługi wdrożenia poszczególnych modeli innowacyjnych spółdzielni socjalnych. Oceniony zostanie potencjał planowanej działalności gospodarczej, racjonalność planu działań związanych z wdrożeniem modelu oraz koncepcja metodologii aktywizacji społecznej i zawodowej/realizacji usługi użyteczności publicznej. Model będzie testowany w okresie od 3-6 miesięcy. Na podstawie wniosków z testowania opracowane zostaną podręczniki (manuale) dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych (NGO), kościelnych osób prawnych oraz innych potencjalnych użytkowników zainteresowanych powieleniem modelu. Manuale będą nieodpłatnie przekazywane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podmiotom zainteresowanych ich wdrażaniem w ramach franczyzy społecznej. Modele zostaną upowszechnione w całej Polsce.
 
Udział w Projekcie to nie tylko szansa na znalezienie rozwiązania najbardziej palących problemów społecznych, ale także szansa na udział w innowacyjnym przedsięwzięciu pozwalającym opracować wzorce dla innych gmin i powiatów w całej Polsce oraz wyznaczyć kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 

Projekt był realizowany w okresie: 31.12.2013 – 30.11.2015