Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

PWP Od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej

Projekt „PWP Od wykluczenia do zatrudnienia...” - czytaj więcej

Projekt „PWP Od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).


Jednym z celów Projektu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych poprzez tworzenie samorządowych spółdzielni socjalnych. W ramach projektu „PWP od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” realizowane są 2 równoległe ścieżki wsparcia:

  •  wsparcie samorządu w zakresie diagnozy lokalnej, opracowania innowacyjnego modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu rozwiązań spółdzielczych i jego implementacji
  • wsparcie dla przyszłych pracowników spółdzielni w postaci – opracowanie Indywidualnych Planów Działania, warsztaty rozwoju osobistego, kursy zawodowe, wsparcie coachingowe, staże i zatrudnienie subsydiowane, środki na doposażenie stanowisk pracy, warsztaty studyjne w samorządowych spółdzielniach socjalnych (dobre praktyki).

Elementem projektu jest ponadto transfer wiedzy i innowacyjnych rozwiązań z Włoch w ramach partnerstwa z Federazione Trentina della Cooperazione (Federacja Spółdzielczości Prowincji Trentino). Prowadzona przez nią animacja społeczności lokalnej pod kątem możliwości realizacji usług użyteczności publicznej przez spółdzielnie socjalne jest dobrą praktyką mechanizmu możliwego do zaaplikowania w Polsce.

 

Biuro Projektu:

ul. Piotrowskiego 3/2, 85-098 Bydgoszcz

tel./fax: 52 349 54 77

www.adaptacja.spoldzielnie.org