Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Wykluczenie społ.: mechanizmy przeciwdziałania w woj. wlkp.

PROJEKT „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim"
 

PROJEKT „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim"

Badania realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Międzyuczelniany Zespół Badawczy pod kierownictwem prof. Jacka Tittenbruna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel ogólny projektu: zdiagnozowanie - na przykładzie wybranej losowo grupy 600 osób - głównych przyczyn wykluczenia społecznego w Wielkopolsce oraz wskazanie możliwych sposobów przeciwdziałania tym tym procesom.

Cele szczegółowe:
- określenie skali oraz zakresu występowania zjawiska marginalizacji społecznej w regionie,
- zdiagnozowanie uwarunkowań i przyczyn, zarówno społecznych jak i ekonomicznych, dla których osoby wykluczone znalazły się poza głównym nurtem życia społecznego,
- utworzenie i/lub wskazanie sposobów adekwatnego wykorzystania potencjału pracowniczego osób zagrożonych wykluczeniem,
- wskazanie praktycznych dróg przeciwdziałania marginalizacji i aktywizacji zawodowej (a przez to społecznej) osób wykluczonych,
- przeanalizowanie składu członków spółdzielni ze szczególnym uwzględnieniem ich cech społecznych,
- analiza wewn. funkcjonowania spółdzielni socjalnych pod kątem istniejących w nich stosunków pracy - w celu poznania umiejętności i kwalifikacji nabywanych przez ich członków,- określenie pozytywnych mechanizmów oraz barier rozwoju spółdzielczości socjalnej

www.wykluczenie.spoldzielnie.org