Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

WOWSS 2007

Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej to projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
Wielkopolski Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej to projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest wspieranie grup inicjatywnych w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz wspieranie działalności już istniejących spółdzielni socjalnych.


Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działalności informacyjno-doradczej oraz szkoleniowej dotyczącej zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, realizacji przez spółdzielnie zadań w zakresie integracji społecznej i zawodowej swoich członków, poszukiwania rynków zbytu na oferowane produkty i usługi. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren województwa Wielkopolskiego.


W ramach przyznanych przez Ministerstwo środków finansowych uruchomiona zostanie również pomoc finansowa w postaci grantów i pożyczek. Szczegółowe informacje nt. możliwości uzyskania pomocy finansowej zostaną zamieszczone na stronach internetowych oraz przesłane do Powiatowych Urzędów Pracy na terenie Wielkopolski.

 


 05-12-2007

 WOWSS – dodatkowe środki na realizację projektów 


Wszystkie spółdzielnie socjalne, które złożyły pisma z prośbą o zwiększenie wysokości przyznanych dotacji informujemy, że decyzje w tej sprawie zapadną po otrzymaniu Aneksu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wraz z określeniem wysokości dodatkowych środków na granty dla spółdzielni socjalnych. 


Informacje o zwiększeniu dofinansowania oraz przedłużeniu terminu realizacji umów prześlemy do Państwa niezwłocznie po podpisaniu Aneksu oraz otrzymaniu środków finansowych.

 


05-12-2007

 Rozliczenie otrzymanych grantów 


W związku z zapytaniami spółdzielni socjalnych przypominamy, że w celu rozliczenia środków otrzymanych od Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej należy przedłożyć wypełnione sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do umowy. 


Do sprawozdania należy załączyć kopie faktur/rachunków oraz innych dokumentów związanych z realizacją umowy np. listy obecności, certyfikaty, zaświadczenia, materiały szkoleniowe itp. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. 

Każdy z dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, itp.) powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług.

 Sprawozdanie z realizacji projektu

 Przykładowy wzór opisu faktury/rachunku 

 


19-11-2007

 Dodatkowe środki finansowe na dotacje dla spółdzielni socjalnych w ramach WOWSS 


Informujemy, że mamy możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z innych Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przysłanie w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2007 r. godz. 13.00 informacji zwrotnej na adres e-mail: owss@spoldzielnie.org, zawierającej informacje o: 
1) wysokości środków z dotacji, podanej we wniosku złożonym w konkursie,
2) wysokości środków z dotacji możliwych do wykorzystania do 10 grudnia 2007 roku (maksymalnie do wielkości wnioskowanej),
3) zmodyfikowany kosztorys i harmonogram działania, dostosowany do wnioskowanej kwoty dotacji. W przypadku zmian/ przesunięć w poszczególnych pozycjach w stosunku do kosztorysu pierwotnego należy zamieścić krótkie wyjaśnienie.

Uwaga! Brak pisemnej odpowiedzi z Państwa strony w w/w terminie uznany zostanie jako rezygnacja z możliwości otrzymania dotacji.

 Informacja o dodatkowych środkach na dotacje dla spółdzielni socjlanych 

 


28-09-2007 

 Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjlanej 


Poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania z realizacji projektów, które otrzymały wsparcie z Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej oraz logo Ośrodka do wykorzystania przy promocji projektu, oznaczaniu dokumentów oraz wyposażenia zakupionego w ramach projektu. 
Jednocześnie informujemy, że wysłaliśmy pismo do Ministerstwa z prośbą o przesunięcie środków w budżecie, co umożliwi nam wsparcie spółdzielni, których projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej.

 Sprawozdanie z realizacji projektu

 LOGO Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

 


10-09-2007 

Granty Ogłoszenie wyników konkursu 


W ramach WOWSS dysponowaliśmy sumą dotacji w wysokości 75 tys. Wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę 170 tys. 


Pozytywnie zostało rozpatrzone 14 wniosków (jeden odrzucony ze względów formalnych i merytorycznych) Ze względu na ograniczoną liczbę środków dotację przyznano 9 podmiotom, a 5 znajduje się na liście rezerwowej. Informacje pisemne o wyniku oceny oraz terminie podpisania umowy zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną i faxem do dnia 18 września, a zawarcie umów nastąpi do 20 września.

 Wyniki konkursu WOWSS 

 


07-09-2007 

Granty WOWSS – informacja dla wnioskodawców 


Informujemy, że w związku z dużą ilością złożonych wniosków i koniecznością dokonania ich rzetelnej oceny wnioski zostały przekazane do ponownej weryfikacji przez kolejnych ekspertów. 


Działanie takie podyktowane jest dużymi rozbieżnościami w dotychczasowej ocenie wniosków oraz mała ilością środków na sfinansowanie proponowanych przez Państwa zadań.


Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do 12 września br. Informacje pisemne o wyniku oceny oraz terminie podpisania umowy zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną i faxem do dnia 18 września, a zawarcie umów nastąpi do 20 września.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności. 

 


21-08-2007 

Granty Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

 
Informujemy, że w ramach ogłoszonego konkursu na wsparcie spółdzielni socjalnych wnioski o udzielenie dotacji złożyło 13 spółdzielni socjalnych i dwie grupy założycielskie. Środki jakimi dysponuje Ośrodek na ten cel to 75 tys. złotych, a złożone wnioski opiewają na sumę ponad 170 tys. zł. 
Obecnie trwa ocena wniosków, których poziom formalny i merytoryczny jest zróżnicowany.


Lista dofinansowanych projektów zostanie zamieszczona na stronie internetowej do końca sierpnia br. 

Pozostałe projekty, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a nie otrzymają dofinansowania z powodu braku środków zostaną umieszczone na liście rezerwowej. O możliwość ich dofinansowania wystąpimy do innych Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej, jeżeli pozyskamy informację, że nie wykorzystały one wszystkich środków jakie miały zaplanowane w budżetach na pomoc dla spółdzielni socjalnych.

 


06-08-2007 

Spotkania informacyjne Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielni Socjalnych 


W dniach od 27 lipca do 3 sierpnia zorganizowaliśmy cykl spotkań informacyjnych dotyczących działalności Ośrodka, zakresu świadczonych usług, w tym ogłoszonego konkursu grantowego. W spotkaniach wzięło udział ponad 20 przedstawicieli spółdzielni socjalnych i grup założycielskich spółdzielni. 


Na prośbę uczestników jednego ze spotkań przygotowaliśmy instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie dotacji.
Na wniosek wszystkich zainteresowanych konkursem grantowym, którzy nie mieli możliwości udziału w w/w spotkaniach, prześlemy pocztą komplet materiałów informacyjnych.
Wersje elektroniczne dokumentów są dostępne w dziale OWSS .

 


30-07-2007 

Granty dla spółdzielni socjalnych - spotkanie informacyjne 


W dniu 3 sierpnia br. o godz. 14.30 w Poznaniu, Rynek Śródecki 3 odbędzie się spotkanie informacyjne dla spółdzielni socjalnych i grup założycielskich spółdzielni socjalnych. W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej, w tym informacje nt. konkursu grantowego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu.
Informacje, regulaminy i wzory dokumentów znajdują się w dziale OWSS.

 


30-07-2007 

Granty dla spółdzielni socjalnych - projekty w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej


W dziale OWSS oraz poniżej zamieszczono dodatkowe informacje dla spółdzielni socjalnych, które zamierzają wystąpić do Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej z wnioskiem o dotację na realizację projektów w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków. 
Zapraszamy do lektury tych dokumentów.

Projekty w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej 
Przykładowe koszty w projektach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej

 


12-07-2007 

Granty dla spółdzielni socjalnych 


Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza konkurs na przyznanie grantów dla spółdzielni socjalnych. 
Wysokość otrzymanego wsparcia w ramach OWSS nie może przekroczyć kwoty 20 tys, zł. w ciągu 12 miesięcy. Termin składania wniosków mija 15 sierpnia br.
Szczegółowe informacje i wzory dokumentów konkursowych znajdują się w dziale OWSS.