Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Centrum Ekonomii Spolecznej (CES) to rodzaj instytucji pośredniczącej w integracji z rynkiem pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia umożliwiające samozatrudnienie w tworzonych spółdzielniach socjalnyc
 
CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Centrum Ekonomii Spolecznej (CES) to rodzaj instytucji pośredniczącej w integracji z rynkiem pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia umożliwiające samozatrudnienie w tworzonych spółdzielniach socjalnych, zatrudnienie w firmach komercyjnych oraz przedsiębiorstwach społecznych.

 

Struktura organizacyjna CES:

a) Agencja rekrutacji i informacji - nabór beneficjentów ostatecznych do Programu, informacja o projekcie, przeprowadzanie ankiet;

b) Agencja pośrednictwa pracy– analiza lokalnego rynku pracy, pośrednictwo pracy w zakresie zatrudnienia BO w firmach komercyjnych oraz przedsiębiorstwach społecznych, tworzenie lokalnego pośrednictwa pracy poprzez Bank Ofert, współpracę z lokalnymi firmami, znajdowanie możliwości szkoleń w miejscu pracy oraz odbywania staży i praktyk dla BO;

c) Agencja poradnictwa zawodowego i szkoleń – organizacja, wdrażanie i nadzór nad procesem szkoleniowym ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń branżowych oraz szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych,

d) Agencja rozwoju - budowanie lokalnego rynku dla spółdzielni, testowanie różnych możliwości współpracy spółdzielni socjalnych z innymi podmiotami funkcjonującymi we wspólnocie lokalnej, współpraca z partnerami (głównie z sektorem biznesu i instytucjami finansowymi), wspieranie grup inicjatywnych oraz powstałych spółdzielni socjalnych, ocena biznesplanów, przyznawanie wsparcia finansowego, integracja środowiska spółdzielni socjalnych, doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych w organizacjach pozarządowych i pomoc w poszukiwaniu możliwości ich finansowania; promocja produktów i usług wytwarzanych przez spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne, testowanie różnych możliwości finansowania CES;

e) Fundusz pomocowy - lokalny fundusz wspierania gospodarki społecznej. FUNDUSZ ten powstanie jako struktura finansująca działania ekonomii społecznej w lokalnym środowisku; może także oferować mikro-pożyczki.