Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Ekonomia społeczna…? Już wiem!

Projekt „Ekonomia społeczna...? - Już wiem!"
 
Projekt „Ekonomia społeczna...? - Już wiem!" został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej".

Celem głównym projektu było budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi podmiotów ekonomii społecznej poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie ekonomii społecznej, możliwości jej wykorzystania oraz budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Projektem zostało objętych ok. 150 przedstawicieli/ek publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (IRP i IS), w tym NGO pochodzących głównie z obszarów wiejskich z trenu woj. śląskiego.

W ramach projektu m.in.:

a) zorganizowano moduł szkoleniowy składający się z dwóch 2-dniowych warsztatów wyjazdowych poświęconych ekonomii społecznej i partnerstwom lokalnym oraz wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej
b) opracowano publikację (pakiet edukacyjny) pt. „Gospodarka społeczna...? Już wiem!"
c) opracowano publikację pt. „Polityka rozwoju Ekonomii Społecznej na Śląsku"
d) utworzono Biblioteczkę Ekonomii Społecznej - publikacje w wersji papierowej oraz elektronicznej dostępne u Partnera projektu w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275.

Więcej informacji na stronie projektu www.espoleczna.spoldzielnie.org