Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Interpretacje

Przedstawiamy Państwu interpretacje prawne dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

 

1. Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych - możliwości takie przewiduje Prawo zamówień publicznych.

2. Interpretację dotycząca możliwości udzielania zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Warunki oraz tryb tworzenia spółdzielni socjalnych przez samorząd województwa.

4. Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych autorstwa dr Barbary Godlewskiej - Bujok oraz Cezarego Miżejowskiego, Warszawa, 2012

5. Wykaz orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego spółdzielni socjalnych. 

6. Opinia Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych z dnia 22 lutego 2012 r. do projektu rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

7. Interpretacja Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS z dnia 30 czerwca 2010 r. dotycząca wykładni ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych w sprawie różnych form zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i możliwości zwrotu przez starostę składek na ubezpieczenie społeczne.

8. Interpretacja Instytucji zarządzającej PO KL w zakresie wsparcia oferowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych.

9. Interpretacja Departamentu Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie poręczeń dotacji na założenie i przystąpienie do spółdzielni socjalnych.

10. Jakie funkcje w organach spółdzielni socjalnej mogą pełnić osoby sprawujące funkcje radnych w radzie gminy/powiatu/województwa?

11.
Poradnik: jak radzić sobie, aby zachować prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w przypadku podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej? Co zrobić, kiedy to prawo zostanie już odebrane?